จากประสบการณ์มากกว่า 45 ปี สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์จากการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย นวัตกรรมด้านพลังงาน การเกษตรแนวใหม่และสิ่งแวดล้อม  ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและชุมชน ผ่านศูนย์และสาขาของสมาคมฯ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ  ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนาม "ศูนย์มีชัยจักราช" เป็นหน่วยงานสำคัญแห่งหนึ่งของสมาคมฯ ที่ศึกษาและทดลองการนำนวัตกรรมด้านพลังงานและการเกษตรมาใช้ส่งเสริมให้ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ และเพื่อให้ความรู้กับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ ได้ถูกนำไปขยายผลต่อยอดแก่ชาวบ้านหรือหน่วยงานท้องถิ่นได้อย่างแพร่หลาย ศูนย์มีชัยจักราช จึงได้จัดทำเป็นหลักสูตรผ่านการอบรม ดูงานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่ายกิจกรรมให้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้ อบรมและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน โดยแต่ละหลักสูตรจะมีระยะเวลาของการอบรมตั้งแต่ 1 วัน ถึง 3 วัน ที่ผู้สนใจสามารถเลือกเองได้

มินิฟาร์ม ต้านโควิด อบรมเกษตร ค่ายเกษตรภาคอีสาน ค่ายพลังงาน ค่ายนวัตกรรม นครราชสีมา ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคอีสาน ค่ายสิ่งแวดล้อมจักราช ค่ายวิทยาศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา โครงการค่าย ค่ายพลังงาน ภาคอีสาน ค่ายนวัตกรรมภาคอีสาน ค่ายนวัตกรรมเกษตรภาคอีสาน ดูดาวภาคอีสาน ธรรมชาติสวยภาคอีสาน วิทยาศาสตร์พลังงาน เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายเกษตรนวัตกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ศึกษาธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ศึกษาระบบนิเวศ ที่เที่ยวจังหวัดนครราชสีมา โรงแรมซีแอนด์ซีจักราช ร้านอาหารซีแอนด์ซีจักราช ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ โฮมสเตย์จักราช ที่พักจักราช โรงแรมจักราช รีสอร์ทจักราช ร้านอาหารจักราช ร้านอาหารนครราชสีมา ห้องพัก เที่ยวภาคอีสาน โรงแรมที่พักภาคอีสาน นครราชสีมาเที่ยวไหนดี เที่ยวนครราชสีมา ที่พักนครราชสีมา นครราชสีมาเมืองสวย ดร. ทักษิณ อาชวาคม

Visitors: 11,713