จากประสบการณ์มากกว่า 45 ปี สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์จากการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย นวัตกรรมด้านพลังงาน การเกษตรแนวใหม่และสิ่งแวดล้อม  ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านและชุมชน ผ่านศูนย์และสาขาของสมาคมฯ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่างๆ  ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจักราช หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนาม "ศูนย์มีชัยจักราช" เป็นหน่วยงานสำคัญแห่งหนึ่งของสมาคมฯ ที่ศึกษาและทดลองการนำนวัตกรรมด้านพลังงานและการเกษตรมาใช้ส่งเสริมให้ชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ และเพื่อให้ความรู้กับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ ได้ถูกนำไปขยายผลต่อยอดแก่ชาวบ้านหรือหน่วยงานท้องถิ่นได้อย่างแพร่หลาย ศูนย์มีชัยจักราช จึงได้จัดทำเป็นหลักสูตรผ่านการอบรม ดูงานกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมในรูปแบบของค่ายกิจกรรมให้แก่ชุมชนและผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้ อบรมและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน โดยแต่ละหลักสูตรจะมีระยะเวลาของการอบรมตั้งแต่ 1 วัน ถึง 3 วัน ที่ผู้สนใจสามารถเลือกเองได้

ใครๆ ก็เรียนรู้ได้....มาสร้างรายได้กันยาวๆ กับ...

หลักสูตร การจัดการมินิฟาร์ม บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

2 วัน 1 คืน ได้ฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพ

7 - 8 กรกฎาคม นี้  สนใจสมัครด่วน (รับจำนวนจำกัด) โทร. 091 834 4463

 


Visitors: 20,139